Privacyverklaring van Bonne Consult

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te
informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2019.

Wie zijn wij?

Bonne Consult begeleidt met name 40+ vrouwen bij chronische stress-, concentratie- en vermoeidheidsklachten. Wij coachen op het gebied van leefstijlgeneeskunde en balanscoaching.

Het gebruik van persoonsgegevens door Bonne Consult

Wij verkrijgen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons
verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

We verwerken de volgende categorieën van uw persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Geboortedatum en –plaats.
 • Burgerservicenummer (BSN).
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden.
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid.
 • Eventuele ziekmelding.
 • Gegevens in een plan van aanpak.

Wat is het doel van het bewaren van deze persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens verwerken wij voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening.
 • Beheer van het cliëntenbestand.
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning.
 • Het bieden van begeleiding op maat.
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Het verzorgen van opleidingen.
 • Verbetering van de dienstverlening.
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening.
 • Facturering.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen van gegevensverwerking

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De bescherming van haar financiële belangen.
 • De verbetering van haar diensten.
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kunnen wij persoonsgegevens uitwisselen. Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring hebben genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Onze contactpersoon voor vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens is Wendy Bonneveld:

Bonne Consult

T.a.v. mw. W. (Wendy) Bonneveld
Blokland 40, 3417 MP Montfoort
wendy@bonneconsult.nl
tel. 06-55771597

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de  ‘KopieID’ app  voor gebruiken.

Hopelijk bent u een tevreden klant. Als u toch een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bonne Consult, laat dit dan vooral aan ons weten, zodat we kunnen kijken naar een oplossing. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor  contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.